Een privéschool

Schola Nova is een internationale privéschool en is dus niet afhankelijk van de Staat. Zij baseert zich op het artikel 24 van de Belgische Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert. Het wettelijke statuut van privéscholen is dat van het thuisonderwijs.

Haar oorsprong

Schola Nova werd opgericht in september 1995. Haar structuur is gezinsgericht. De directie vermijdt een onnodig zware administratie en bevoorrecht de persoonlijke contacten. Er is permanent overleg tussen de directie, de leraren en de ouders.

Het pedagogisch project

Elke leerkracht is vakkundig en pedagogisch onderlegd en verantwoordelijk voor de leerstof die hij/zij onderwijst. De school is noch katholiek noch antikatholiek. De leerlingen krijgen evenwel een cursus Godsdienstgeschiedenis in levend Latijn. Geloof en Godsdienstactiviteiten zijn zaken die aan de ouders worden overgelaten.

De leerkracht dient gerespecteerd en gewaardeerd te worden. Dit is een voor ons zeer belangrijk begrip, en de ouders kunnen hiertoe grotendeels bijdragen, door in aanwezigheid van hun kinderen, studie en leraren aan te moedigen.

Het programma : Latijn-Griekse Humaniora

De Latijn-Griekse cultuur is de bakermat van onze beschaving. Schola Nova moedigt de studie van dit levend Europees patrimonium aan dat bewaard dient te blijven maar ook moet doorgegeven worden.

Deze studies dragen bij tot de volledige ontplooiing van de mens; ze helpen hem om de context te begrijpen waarin hij leeft alsook verschillende beschavingen te leren kennen en te respecteren: zich in zijn eigen “roots” te verdiepen om de andere beter te begrijpen en te respecteren.

De school waarborgt eveneens een hoog niveau in wiskunde en wetenschappen. We beschouwen de aangeboden leerstof als zeer volledig, met vorming van kritisch vermogen, analyse en synthese.
Het onderwijs in Schola Nova laat elke leerling toe om het even welke hogere studie aan te vatten.

Zie de palmares

Het diploma

Schola Nova levert geen enkel erkend diploma op het einde van de middelbare studies, aangezien het om een niet gesubsidieerde privéschool gaat. De leerlingen dienen zich dus voor een examen in te schrijven dat hen toelaat een diploma te behalen of hogere studies aan te vatten.

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • het staatsexamen dat een diploma hoger middelbaar onderwijs biedt (C.E.S.S.), en waarvan de proeven verspreid zijn over zes maanden of over één jaar;
  • het toelatingsexamen tot de universiteit, waarvan de proeven in de universitaire faculteiten georganiseerd worden, in juni en september.

De leerlingen van Schola Nova hebben na vijf jaar studie de totale leerstof gekregen om deze examens te kunnen doen.
Tot nog toe zijn alle leerlingen die hun studies in Schola Nova beëindigd hebben in één van deze twee examens geslaagd en hebben hogere studies aangevat op de gebruikelijke leeftijd of zelfs eerder.

Let wel, deze proeven zijn een uitstekende voorbereiding op hogere studies. De leerlingen krijgen immers de gelegenheid om tegenover een externe jury te staan. Voorts levert Schola Nova op het einde van het 5de jaar een certificaat af aan de leerlingen die voor hun schoolexamens geslaagd zijn.

Moderne talen

Taalimmersie wordt al in de lagere school toegepast. 
In het middelbaar krijgen de leerlingen Engels en Nederlands van « native speakers ». Bovendien worden aardrijks-kunde en kunstgeschiedenis in het Nederlands onderwezen, en één les biologie in het Engels.
Schola Nova organiseert ook, buiten de schooluren, andere taallessen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Artistieke activiteiten

Buiten de lesuren, worden op school talrijke artistieke activiteiten georganiseerd: muzieklessen, theater, plastische kunsten... Al deze gemeenschappelijke activiteiten zijn in het schoolgeld inbegrepen. Sommige zijn ook toegankelijk voor buitenstaanders.

ontdek de artistieke activiteiten

Concerten

Schola Nova organiseert jaarlijks een aantal klassieke concerten. 
Deze concerten die door een steeds groeiend aantal muziekliefhebbers worden bijgewoond, sensibiliseren de leerlingen om “live” muziek te beluisteren. Ze krijgen na ieder concert de gelegenheid om de artiesten te ontmoeten en nieuwe instrumenten te ontdekken. 

website van de concerten van de school